PL FlagPL
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Polityka prywatności I ochrony danych

Firma bardzo poważnie traktuje ochronę i poufność danych oraz przestrzega stosownych krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym w szczególności, jakie informacje i dane osobowe firma przechowuje i jak z nimi postępuje.

Niektóre z ofert lub usług, które firma udostępnia na stronie https://pl.georgeforemangrills.com mogą być objęte różnymi postanowieniami. Te dodatkowe postanowienia, takie jak promocje dot. dodatkowych gwarancji, zostaną przywołane w ramach oferty lub usługi firmy i mają one pierwszeństwo przed poniższymi postanowieniami.

 

1.     Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ("RODO"), jest firma Spectrum Brands Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa ("Administrator", art. 4 ust. 7 RODO, określana w niniejszym dokumencie jako: "firma").

2.     Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe

Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 ust. 1 RODO).

Należą do nich w szczególności imię i nazwisko ,oraz adres e–mail, podane za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwane dalej "Danymi Osobowymi").

Niniejsze "Zasady ochrony prywatności" nie dotyczą danych statystycznych, które firma gromadzi w celach technicznych podczas wizyty użytkownika w witrynie internetowej firmy, i które są zanonimizowane, a zatem nie mogą być bezpośrednio powiązane z osobą użytkownika. Takie dane statystyczne obejmują informacje o liczbie odwiedzin witryny internetowej firmy, czasie spędzonym w niej przez użytkownika, odwiedzanych stronach, informacje o przeglądarce(-ach), adresie IP, oprogramowaniu i specyfikacji sprzętu. Informacje te są zbierane i przetwarzane anonimowo w celu uzyskania informacji na temat korzystania z witryny internetowej firmy i jej optymalizacji.

2.2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Na ogół możliwe jest korzystanie z witryn internetowych firmy bez podawania Danych Osobowych. W zakresie, w jakim na stronach internetowych firmy gromadzone są Dane Osobowe, odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności.

W szczególności firma gromadzi i przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych w następujących celach:

2.2.1. Tworzenie profilu w bazie danych firmy

Kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą po raz pierwszy mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie firmy, lub kiedy uczestniczy w promocjach, takich jak rejestracja produktu dla celów dodatkowej gwarancji, firma tworzy w swojej bazie danych profil takiego użytkownika. Wszelkie dalsze Dane Osobowe, które będą przekazywane firmie przez użytkownika w późniejszym czasie, np. poprzez kontakt z działem obsługi klienta, zostaną również zapisane w profilu użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, ponieważ ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do wykonania umów zawartych z użytkownikiem. W przypadku gdy z użytkownikiem nie została zawarta jakakolwiek umowa (np. użytkownik wysłał do firmy zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego) – podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Firma będzie przechowywać te Dane Osobowe w przypadku (i) nie zawarcia przez użytkownika z firmą jakiejkolwiek umowy, do momentu cofnięcia zgody , a w przypadku (ii) gdy użytkownika łączy z firmą umowa (np. umowa gwarancji) – przez lat sześć (liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestała obowiązywać umowa), Po upływie ww. okresów firma usunie lub zanonimizuje Dane Osobowe użytkownika, chyba że prawo wymaga od firmy przechowywania ich przez dłuższy okres.

2.2.2. Subskrypcja newslettera i analiza jego wykorzystania

 1. Subskrypcja

  Jeśli użytkownik zapisze się na listę mailingową newslettera firmy, będzie ona wykorzystywać Dane Osobowe podane przez użytkownika za jego zgodą w celu wysyłania mu pocztą e– mail newsletterów zawierających treści marketingowe. W celu rejestracji użytkownik musi podać adres e–mail. Wszelkie bardziej szczegółowe informacje będą przekazywane na zasadzie dobrowolności i wykorzystywane w celu bardziej precyzyjnego zwracania się do użytkownika w newsletterze, lub aby dopasować treści w nim publikowane do zainteresowań użytkownika. Newslettery będą zawierały aktualne wiadomości i informacje o produktach firmy oferowanych pod markami: Remington, Russell Hobbs, George Foreman (dalej: "produkty firmy"), jak również ogólne porady i informacje dotyczące spraw związanych z produktami firmy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W tym celu firma będzie przechowywać Dane Osobowe użytkownika do momentu rezygnacji użytkownika z subskrypcji. Dane Osobowe użytkownika zostaną następnie usunięte lub zanonimizowane, chyba że prawo wymaga dłuższego ich przechowywania.

  Użytkownik może – bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym – wycofać zgodę, rezygnując w dowolnym momencie z newsletterów firmy wysyłanych pocztą e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku służącego do rezygnacji, który znajduje się w dolnej części newsletterów firmy wysyłanych pocztą e–mail, korzystając z formularza kontaktowego firmy lub wysyłając e–mail w tej sprawie na adres dsr@eu.spectrumbrands.com.

 2. Analiza wykorzystania newslettera informacyjnego

  Firma nieustannie dąży do doskonalenia swoich usług. W tym celu przeprowadza ocenę newsletterów wysłanych pocztą e–mail, np. sprawdza, czy podane adresy e-mail są aktualne, czy newsletter został otwarty, które linki znajdujące się w newsletterze zostały wykorzystane i czy została wysłana odpowiedź lub (automatyczna) wiadomość zwrotna, (komunikat o błędzie itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Firma będzie przechowywała Dane Osobowe w tym celu przez dwa lata (chyba że użytkownik wycofa zgodę zgodnie z lit. a powyżej). Następnie Dane Osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że prawo wymaga dłuższego ich przechowywania.

2.3. Zgoda małoletnich

Osobom poniżej 16 roku życia zabrania się przekazywania firmie jakichkolwiek Danych Osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2.4. Zgoda użytkownika: prawo do wycofania zgody

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda, użytkownik może w każdej chwili wycofać tę zgodę bez podania przyczyny. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

3.     Udostępnianie Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim

Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

Jeśli w ramach umowy o przetwarzanie danych osobowych firma zobowiąże inne podmioty do wykonywania zadań w jej imieniu i przekaże im Dane Osobowe użytkownika w tym celu, taki podmiot lub podmioty będą zobowiązane do ochrony Danych Osobowych użytkownika i wykorzystywania ich wyłącznie w konkretnym celu określonym w umowach z tymi podmiotami przetwarzającymi.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza UE/EOG, w zależności od wskazanej lokalizacji użytkownika, firma przekazuje dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w takich krajach tylko wtedy, gdy odbiorca dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi przez prawo, takimi jak standardowe klauzule umowne UE, lub gdy jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności (tj. na podstawie porozumienia pomiędzy UE a USA).

Dalsze informacje można uzyskać, wysyłając w tej sprawie wiadomość mailową na adres dsr@eu.spectrumbrands.com.

4.     Prawa użytkownika dotyczące Danych Osobowych

Jeśli zostaną spełnione określone wymagania, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

W celu dochodzenia swoich praw użytkownik może skontaktować się z firmą w następujący sposób:

Spectrum Brands Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
02-366 Warszawa
dsr@eu.spectrumbrands.com

Na żądanie użytkownika firma odpowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Pliki cookie

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, kliknij tutaj, aby zapoznać się z "Zasadami stosowania plików cookie."

6.     Bezpieczeństwo danych

Firma dokłada wszelkich starań, aby Dane Osobowe użytkownika były przechowywane z wykorzystaniem wszelkich dostępnych jej możliwości technicznych i organizacyjnych, aby uniemożliwić osobom trzecim dostępu do tych Danych.

Wszystkie Dane są przechowywane na serwerach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony Danych przed wszelkimi próbami uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie.

7.     Firmowy inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących niniejszych "Zasad ochrony prywatności" lub przetwarzania przez firmę Danych Osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych firmy:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

8.     Prawo do złożenia skargi

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie Danych Osobowych przez firmę narusza przepisy o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl/ ).

© Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., Październik 2018