PL FlagPL
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Polityka prywatności i ochrony danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

SPECTRUM BRANDS POLAND SP. Z O.O.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę i poufność danych oraz przestrzegamy stosownych krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych w szczególności, jakie informacje i dane osobowe przechowujemy i jak z nimi postępujemy.

Niektóre z ofert lub usług, które udostępniamy na naszych stronach mogą być objęte różnymi postanowieniami. Te dodatkowe postanowienia, takie jak promocje dot. dodatkowych gwarancji, zostaną przywołane w ramach naszej oferty lub usługi i mają one pierwszeństwo przed poniższymi postanowieniami.

 1. Administrator danych

Spectrum Brands (UK) Limited z siedzibą w Manchesterze, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom  (również adres do korespondencji), e-mail: info@eu.spectrumbrands.com (dalej „Administrator”, „my”, „Spółka”) traktujemy poważnie kwestie ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka informuje użytkowników naszych stron internetowych, które odsyłają do niniejszej Polityki (razem zwanych „Stroną internetową” lub „Serwisem”), w jaki sposób jako Administrator w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”), gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i inne dane użytkowników związane z korzystaniem z naszej Strony internetowej.

W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt pod dedykowany adres e-mail:  gdpr@eu.spectrumbrands.com.

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
  • Dane osobowe

Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 ust. 1 RODO). Należą do nich w szczególności imię i nazwisko oraz adres e–mail, numer telefonu, podane za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwane dalej „Danymi osobowymi”).

Na ogół możliwe jest korzystanie z Serwisu bez podawania Danych osobowych. W zakresie, w jakim na Stronie internetowej gromadzone są Dane osobowe, odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności.

Poniższa tabela wskazuje cel, podstawę prawną i okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Poprawa jakości (funkcjonalności) działania naszego Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

przez okres prowadzenia naszego Serwisu

Wyświetlanie spersonalizowanych dla Ciebie reklam, bannerów lub pop-upów z naszymi produktami w naszym Serwisie

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody (poprzez formularz na stronie lub poprzez wysłanie e-maila na adres: gdpr@eu.spectrumbrands.com)

Udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi

Wysyłka newslettera zawierającego informacje handlowe (marketingowe) dotyczące produktów Spectrum Brands

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody (poprzez formularz na stronie lub poprzez wysłanie e-maila na adres: dsr@eu.spectrumbrands.com)

Rejestracja twojego produktu w celu otrzymania przedłużonej gwarancji jakości

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa

przez czas niezbędny do skorzystania przez Ciebie z przedłużonej gwarancji

Archiwalny dla celów obrony roszczeń w związku z zawartymi umowami (np. umową gwarancji)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

przez sześć lat, gdy użytkownika łączyła z firmą umowa (np. umowa gwarancji) liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestała obowiązywać umowa

Poprawa i doskonalenie jakości wysyłanych newsletterów; ocena newsletterów, np. sprawdzanie, czy podane adresy e-mail są aktualne, czy newsletter został otwarty, które linki znajdujące się w newsletterze zostały wykorzystane i czy została wysłana odpowiedź lub (automatyczna) wiadomość zwrotna, (komunikat o błędzie itp.)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

przez okres prowadzenia naszego Serwisu

 

Osobom poniżej 16 roku życia zabrania się przekazywania nam jakichkolwiek Danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. Udostępnianie Danych osobowych użytkownika osobom trzecim

 

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

podmiotom z międzynarodowej grupy Spectrum Brands, do której należy firma, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, Twoim zapytaniem skierowanym do nas lub relacjami handlowymi z nami (np. w przypadku przedłużenia gwarancji na nasz produkt);

Jeśli w ramach umowy o przetwarzanie danych osobowych Spółka zobowiąże inne podmioty do wykonywania zadań w jej imieniu i przekaże im Dane osobowe użytkownika w tym celu, taki podmiot lub podmioty będą zobowiązane do ochrony Danych osobowych użytkownika i wykorzystywania ich wyłącznie w konkretnym celu określonym w umowach z tymi podmiotami przetwarzającymi.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zależności od wskazanej lokalizacji użytkownika, Spółka może przekazać Dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w takich krajach tylko wtedy, gdy odbiorca dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi przez prawo, takimi jak standardowe klauzule umowne UE. Dalsze informacje można uzyskać, wysyłając w tej sprawie wiadomość mailową na adres gdpr@eu.spectrumbrands.com.

 1. Prawa użytkownika dotyczące Danych osobowych

Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony Danych osobowych, masz prawo do:

 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, jak opisano w pkt 1 powyżej.

 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Profilowanie
  • Twoje Dane osobowe podlegają profilowaniu w sposób opisany poniżej i tylko wówczas, gdy udzielisz nam na to zgody:
 1. Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, kliknij tutaj, aby zapoznać się z „Polityką Cookies”.

 1. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby Dane osobowe użytkownika były przechowywane z wykorzystaniem wszelkich dostępnych jej możliwości technicznych i organizacyjnych, aby uniemożliwić osobom trzecim dostępu do tych Danych. Wszystkie Dane są przechowywane na serwerach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony Danych przed wszelkimi próbami uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie.

 1. Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub chcieliby Państwo skorzystać z praw opisanych w pkt. 4 powyżej, prosimy o kontakt z nami: SSpectrum Brands (UK) Limited, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom (również adres do korespondencji), e-mail: dsr@eu.spectrumbrands.com.

 1. Zmiany Polityki

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując datę ostatniej zmiany lub w inny sposób wymagany przez prawo.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited, 2021