PL FlagPL
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Warunki korzystania

Prosimy zrozumieć, że ze względu na liczne możliwości i ryzyko związane z Internetem, przygotowaliśmy kilka warunków ramowych, mających na celu ochronę Państwa i nas samych, i zwracamy się z prośbą o ich przestrzeganie.

1. OGÓLNE OGRANICZENIA UŻYCIA

Niniejszym zobowiązują się Państwo:

nie rozpowszechniać żadnej części lub treści strony internetowej firmy w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnej zgody;
nie udostępniać treści zawartych na stronie internetowej George Foreman za pośrednictwem technologii lub innych środków niż te dostępne na naszej stronie;
nie modyfikować strony internetowej George Foreman oraz jej treści;
nie (podejmować próby) obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać jakichkolwiek zabezpieczeń związanych z witryną lub ustawieniami, które (i) zapobiegają lub ograniczają wykorzystywanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub (ii) egzekwują ograniczenia w korzystaniu z witryny lub treści dostępnych na stronie internetowej;
nie używać strony internetowej George Foreman w celach handlowych i biznesowych;
nie pobierać na stałe lub czasowo, kopiować, przechowywać, ani rozpowszechniać żadnych treści z naszej strony internetowej George Foreman.

 

2. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy - jeśli nie zaznaczono inaczej - właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich dostępnych informacji na stronie internetowej George Foreman, w tym, tekstów, skryptów, obrazków, grafiki, elementów graficznych, zdjęć, plików audio i wideo oraz aplikacji interaktywnych. Cała zawartość strony jest własnością firmy i przez nią licencjonowana, ponadto jest objęta prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej przez nas lub naszych licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich znajdujące się na naszej stronie są znakami towarowymi indywidualnych właścicieli. Zawartość strony nie może być pobierana, kopiowana, odtwarzana, rozpowszechniana, przekazywana, emitowana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, zmieniana, ponawiana, przywłaszczana ani wykorzystywana dla celów publicznych lub komercyjnych bez naszej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do treści zawartej na stronie. Każde naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw należących do osób trzecich, może prowadzić do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Państwu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapewniamy Państwu najbardziej aktualne, poprawne i jasno przekazane informacje. Niemniej jednak, mogą wystąpić niezamierzone błędy w informacjach. Zrzekamy się odpowiedzialności w szczególności za błędy typograficzne oraz za rzetelność, kompletność i aktualność informacji zawartych na naszej stronie internetowej.
Informacje i dane udostępnione na naszych serwerach mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Usługi, informacje i dane udostępnione na stronie internetowej George Foreman są przekazywane w aktualnej postaci bez żadnych gwarancji.
W zakresie linków i odwołań do stron internetowych osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za informacje, komunikaty i materiały dostępne na takich stronach, ani stronach, do których link znajduje się na takiej stronie. Wyraźnie oświadczamy, że niekoniecznie podzielamy treści i/lub opinie osób trzecich zawarte na stronach, do których link znajduje się na naszej stronie.
Korzystając ze strony internetowej George Foreman, użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem tej strony, w tym ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych przez wirusa, oprogramowanie, lub jakikolwiek inny plik przekazany lub aktywowany przez stronę internetową George Foreman lub Państwa dostęp do niej.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku za niezgodne z prawem korzystanie ze strony internetowej oraz w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich.
W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, uboczne lub wtórne, w tym, bez ograniczeń, utracone przychody lub utracone zyski, spowodowane przez lub mające związek z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji lub brakiem informacji na stronie internetowej George Foreman.

4. DANE OSOBOWE

Dane osobiste i dane firmy podlegają wytycznym o ochronie danych.  

5. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków.